اثر ساختگاه و فاصله بر شکل تاريخچه زماني حرکت زمين و پاسخ سازه

محمد رضا تابش پور

چكيده:

يکي از مطالب مهم در زمينه مهندسي زلزله، آشنايي با شکل تاريخچه زماني رکورد شتاب و خصوصيات آن مي باشد. اين امر به انتخاب رکورد مناسب براي تحليل ديناميکي سازه کمک مي نمايد. در اين مقاله مطالبي در مورد لرزه شناسي مهندسي و امواج لرزه اي ايجاد شده بر اثر شکست گسلها با نگرش کاربرد در مهندسي زلزله ارائه مي گردد. همچنين در زمينه تفاوت بين زلزله حوزه نزديک با حوزه دور، مطالبي ارائه شده است.

واژگان كليدي:لرزه¬شناسي، موج، تاريخچه حرکت زمين، ساختگاه، فاصله

 مشاهده مقاله‌ي كامل