kellar. kellar. ayeenname.

ارزیابی روش تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی(IDA) در مطالعه رفتار لرزه ای سازه ها

دکتر احمد نیکنام،عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا احمدی،کارشناس ارشد زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران
نویده مهدوی،کارشناس ارشد زلزله،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چكيده:

گسترش کاربرد روش تحلیل استاتيکي غيرخطي در طراحي عملکردي سازه ها باعث بوجود آمدن يک ايده نو در بکارگيری آناليز ديناميکي تاريخچه زماني غيرخطي گرديده است. اين روش که به عنوان روش تحلیل ديناميکي افزايشی (IDA) معرفی شده، يک روش پارامتريک می باشد که اخيرا به منظور تخمين عملکرد لرزه ای سازه ها بوجود آمده است. اين روش شامل اثر دادن يک يا چند رکورد زمين لرزه بر روی سازه است، که هر يک از اين رکوردها تا رسيدن به يک شدت خاصی مقياس شده اند. اين روش علاوه بر بررسی رفتار لرزه ای سازه، ظرفيت سازه را نيزدر اختیار ما قرار مي دهد و می تواند در تعيين عملکرد لرزه ای سازه ها مورد استفاده قرار گيرد. در این پژوهش مبانی کلی این روش تحلیل ارائه گردیده و در مورد مزایا و کاستی های این روش بحث و بررسی انجام گرفته است.

واژگان كليدي:تحلیل دینامیکی، غیرخطی، افزایشی، ظرفیت

 مشاهده مقاله‌ي كامل