kellar. kellar. ayeenname.

کهن الگوی استفاده ازانرژی خورشیدی درحمام های قدیمی ایران، راهکاری نوین در راستای تأمین انرژی ِبرج های امروزی
(نمونه موردی :حمام سلطان امیر احمد کاشان)

ملیکا سعادتی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات استان سمنان
حسن سجادزاده، استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چكيده:

وابستگی شدید و نیاز جهان به منابع انرژی به عنوان عامل اساسیِ رشد و فعالیت های اقتصادی از یک طرف و محدودیت ذخایر نفتی و سایر سوخت های فسیلی از طرف دیگر، جهان را در سال های اخیر با مسأله ی تأمین انرژی مورد نیاز آینده مواجه ساخته است. تمامی این عوامل به همراه تأمین انرژی ساختمان های در حال ساخت، سبب شد تا بشر را به فکر بهره گیری از سوخت ها و انرژی های تجدید پذیری چون انرژی خورشیدی بیاندازد. انرژی خورشیدی از انرژی های پایدار در طبیعت است که از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر می توان با تبدیل این انرژی توسط سلول های خورشیدی به انرژی الکتریکی میزان قابل توجهی از نیاز بشر را تأمین نمود. تحقیق فوق به بررسی انرژی خورشیدی در حمام های خورشیدی همچون حمام سلطان امیراحمد می پردازیم و آنرا الگویی برای تأمین انرژی برج های امروزی قرار می دهیم. مقاله فوق به تبیین نقش و ضرورت بررسی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر و جایگزین کردن آن با انرژی- های تجدیدناپذیر امروزی، پرداخته و از طریق روش های گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی به سه بعد مصرف بهینه انرژی و ذخیره سازی، ترویج بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر و کاهش هزینه پرداخته است. امید است با ارائه نظرات سازنده در این زمینه بتوانیم گامی مهم در جهت حفظ محیط زیست و بهره گیری درست از منابع ارزشمند کشورعزیزمان برداریم

واژگان كليدي:انرژی خورشیدی، انرژی تجدید ناپذیر، انرژی تجدیدپذیر، حمام های خورشیدی

 مشاهده مقاله‌ي كامل