kellar. kellar. ayeenname.

مقایسه عملکرد مهاربند قطری با مهاربند ضربدری در قاب خمشی فولادی به روش طیف ظرفیت

مصطفی میرزاوند چگنی، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه (گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات بروجرد)
Mostafa_mirzavand@yahoo.com
دکتر محمود مشعل، عضو هیئت دانشگاه تهران

چكيده:

در این مقاله شکل پذیری، ضریب رفتار، نقطه عملکرد و استهلاک انرژی سازه هایی با سیستم دوگانه قاب خمشی معمولی مهاربندی شده با مهاربند قطری و مهاربند ضربدری مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور سازه هایی با سیستم دوگانه و تعداد طبقات 4 ،8 ،12 و16 با استفاده از ایین نامه 2800 ایران و آیین نامه طرح واجرای ساختمان های فولادی(مبحث دهم) طراحی شده اند. ضریب رفتار با استفاده از روش یانگ و روش طیف ظرفیت محاسبه شده است. برای محاسبه ضریب رفتار آنالیزهای استاتیکی غیر خطی افزاینده با روش های متفاوت شامل آنالیز پوش اور متناسب با الگوی بار مود اول وآنالیز پوش اور مودال انجام شد. با استفاده از مدلسازی¬های متعدد منحنی ظرفیت، ضریب رفتار، میزان اتلاف انرژی، ضریب شکل پذیری وضریب اضافه مقاومت با استفاده از روش طیف ظرفیت نقطه عملکرد قاب ها محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ارتفاع سازه ها تاثیر به سزایی در مقدار ضریب رفتار دارد بطوری که ضریب رفتار برای سازه های 4 طبقه بزرگتر از مقداری است که آیین نامه برای طرح این سیستم پیشنهاد می کند و برای سازه های 12 طبقه برابر با مقدار پیشنهادی آیین نامه مذکور می باشد ولی در سازه های مرتفع تر مقدار پیشنهادی با اختلاف ناچیزی کمتر از مقداری است که آیین نامه مذکور پیشنهاد می کند. سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی با مهاربند قطری دارای شکل پذیری بالا، جذب انرژی خوب نسبت به مهاربند ضربدری می باشد.

واژگان كليدي:روش یانگ، مهاربند قطری، مهاربند ضربدری، روش طيف ظرفيت، نقطه عملکرد

 مشاهده مقاله‌ي كامل