kellar. kellar. ayeenname.

ارزیابی فنی تاثیرات استفاده از خرده شیشه در مخلوط های آسفالتی

شمس الدین اسدی، دانشجوی عمران- راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، civil_engineer_asadi@yahoo.com
وحید آین، استادیار عمران- راه¬و¬ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، vahidayan@gmail.com
امیر کاووسی، دانشیار عمران- راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، kavussi@yahoo.co.uk

چكيده:

امروزه روند صعودي هزينه هاي مرمت و بازسازي روسازي راه ها و فرودگاه ها كه در اثر افزايش شدت و تكرار بارهاي ترافيكي ايجاد مي شود، موجب شده است كه تحقيقات جامعي در زمينه استفاده از مواد افزودني در ساخت مخلوط هاي آسفالتي به منظور افزايش قابليت آنها در برابر بارهای وارده صورت پذيرد. شيشه به سبب خصوصياتي نظير سختي بالا،تیز گوشگی همه جانبه و شكستگي صد در صد قادر است خصوصيات رفتاري مخلوط هاي آسفالتي را بهبود ببخشد و به همین سبب بر گستردگی استفاده از آن به منظور بهبود کیفیت آسفالت های اجرا شده افزوده شده است. هدف از اين مقاله بررسی تاثیر استفاده از خرده شیشه های بازیافتی بر مشخصات مارشال مخلوط های آسفالتی بوده است تا با استفاده از آن بتوان میزان تغییرات چگالی نمونه و میزان قیر بهینه و میزان جذب آب در اثر استفاده از خرده شیشه بجای بخشی از سنگدانه را در این مخلوط ها تعیین نموده و به ارائه راهکاری مناسب جهت افزایش قابلیت روسازی های آسفالتی در برابر بارها پرداخته شود. بدين منظور نمونه هاي آسفالتي با درصدهای مختلفی از میزان خرده شیشه بجای سنگدانه تهیه شده و سپس این نمونه ها تحت آزمايش های مختلف آسفالت قرار گرفته است. بر این اساس مشخصات مارشال مخلوط آسفالتی براساس استانداردهای AASHTO T245 تعیین گردیده است. نتايج پژوهش نشان داده است كه نمونه هاي آسفالت حاوی مقدار معینی خرده شيشه، عملكرد بسيار بهتري را در مقايسه با نمونه هاي آسفالت ساده در برابر تغيير شكل از خود بروز مي دهند.

واژگان كليدي:خرده شیشه، بازیافت، مشخصات مارشال، مخلوط آسفالتی، محیط زیست، توسعه پایدار

 مشاهده مقاله‌ي كامل