kellar. kellar. ayeenname.

کاهش آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه با توجه به ساختار شهری

محمدرضا درودی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی، تهران، ایران

چكيده:

قرارگیری مناطق مختلف ایران بر روی نوار زلزله خیز، آسیب پذیری بالای بناهای احداثی و کمبود زیرساخت های لازم برای عملیاتی کردن صحیح مدیریت بحران سبب شده که خطر پذیری لرزه ای در مناطق شهری و روستایی بسیار بالا ارزیابی شود. آنچه از زلزله یک فاجعه می سازد عدم آمادگی به منظور مقابله با آن و پیشگیری از عواقب زیان باری است که به بار می آورد. کاهش زیان های ناشی از زلزله، عمدتا بر حول روش های ساخت و ساز ساختمان ها جهت افزایش مقاومت در برابر زلزله بوده است، اما مقابله با زلزله فراتر از رعایت اصولی فنی برای مقاوم سازی ساختمان ها می باشد و در حقیقت می بایست کل شهر را به هدف کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله برنامه ریزی و طراحی کرد. حال سوال این پژوهش این است که شهرسازی چه نقشی می تواند در کاهش خسارات زلزله در شهر داشته باشد؟ هدف از نگارش این مقاله تحلیل شکل مطلوب شهر پایدار (ایمن) و عوامل و عناصر شکل دهنده این شهر مانند فرم، ساختار، تراکم، کاربری، مکان یابی شهر و ... و نتیجه این پژوهش الزامات و تمهیدات شهرسازی در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله می باشد.

واژگان كليدي:شهر پایدار، زلزله، شهرسازی، مدیریت بحران

 مشاهده مقاله‌ي كامل