kellar. kellar. ayeenname.

معرفي كامپوزيتهاي FRP در تقويت و مقاوم سازي سازه ها در برابر حوادث طبيعي

مهدی قصابی کندلجی مصطفی مهدیزاده اقدم سعید نان پزی محمد محمدی

چكيده:

در اين مقاله پس از ارائه كلياتي درباره كامپوزيتهاي FRP و تاريخجه پيدايش آنها به بررسي ويژگي هاي منحصر به فرد اين مواد از جمله :  تقويت و مقاوم سازي سازه هاي موجود در موارد خمشي و برشي و دورگيري  مقاومت بالاي آنها در برابر خوردگي پرداخته خواهد شد. در ادامه درمورد انواع مدلهاي خرابي در تيره هاي تسليح شده با كامپوزيتهاي پليمري و مكانيسم آنها بحث خواهد شد.

واژگان كليدي:كامپوزيتهاي پليمري، FRP، تقويت

 مشاهده مقاله‌ي كامل