شيوه نامه بهسازي لرزه اي در تراز فونداسیون
پي هاي سطحي و عميق

مهندس رضا مکرم آیدنلو
موسسه مهندسین مشاور طاها

چكيده:

چکیده با توجه به اینکه در هنگام وارد شدن نيروي زلزله بر سازه ساختمان در تراز فونداسیون، فونداسیون سازه و خاک ساختگاه درجذب و مستهلک نمودن این نیرو نقش قابل توجهی را ایفا می نمایند و در صورت عملکرد پایین تر از سطح عملکرد مورد نظر موجب ناپایداری سازه و رسیدن خسارات جبران ناپذیری بر سازه می گردند. لذا در این راستا جهت انجام مطالعات بهسازي لرزه اي بر روی ساختمان از نظر سازه ای، نخستین گام تحلیل و ارزیابی فونداسیون ساختمان در برابر نیروهای وارده برآن می باشد. در این راستا در ابتدا بایستی نوع فونداسیون ساختمان با توجه به ساختارهای عمرانی اعم از هندسه سازه و خاک زیر بستر مشخص گردیده و نهایتاً با استفاده از روابط و ضوابط مهندسی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این تحلیل به صورت بررسی های عملکرد سازه ساختمان در تراز فونداسیون در دو بازه اصلی مرحله الاستیک و مرحله الاستو پلاستیک می باشد. لذا در این راستا با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روی سازه ها با اعمال بار های دینامیکی در سازه های مختلف به جمع بندی و ارائه جداولی پرداخته شده است که با استفاده از این جداول می توان به بررسی سریع و تفضیلی فونداسیون ساختمان وساختگاه آن پرداخت. در نهایت تشخیص نسبتاً درستی از رفتار فونداسیون سازه در هنگام بارگذاریهای دینامیکی و ضربه ای در مقوله پدافند غیر عامل به دست می آید که از طریق آن می توان نتایج قابل اعتماد تری نسبت به سطح عملکرد و رفتار ثانویه سازه به دست آورد.

واژگان كليدي: فونداسیون، خطی، غیر خطی، معیار پذیرش

 مشاهده مقاله‌ي كامل