kellar. kellar. ayeenname.

آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های روستايي ومقاوم سازی ساختمانهاي روستايي واقع در مناطق با خطر نسبي بسيار زياد

مهندس مهدی رحیمی اصل، کارشناس ارشد مهندسی عمران – زلزله ، تهران – دانشگاه تربیت معلم تهران
دکتر جعفر کیوانی ، استادیار، تهران – دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن فرزادی، کارشناس ارشد مهندسی عمران _ زلزله، تهران- دانشگاه تربیت مهلم تهران

چكيده:

اكثر سازه هاي موجود در روستاها ومناطق روستايي باتاثير پذيري از اقليم محيط از مصالح بنايي هستند ،همچنين براي ساخت بنا هاي جديد نيز از مصالح بنايي استفاده مي شود.كه براي افزايش طول عمر مفيد سازه و افزايش مقاومت نسبي باالطبع افزايش ايمني سازه ها در اين مقاله13 متد پيشنهاد شده است. هنگام وقوع زلزله ساختمان های با مصالح بنایی روستايي دچار بیشترین خسارت میشوند و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مردم جهان در ساختمان های ساخته شده در مصالح بنایی ساکن هستند ، عدم توجه به مقاوم سازی اینگونه ساختمان ها ، موجب تلفات جانی و مالی زیادی در زلزله ها می شود.بنابراین تحلیل آسیب پذیری لرزه ای وبهسازی لرزه ای این نوع ساختمان ها تحت اثر زلزله، دارای اهمیت خاصی می باشد. در این مقاله ابتدا به بررسی نقاط ضعف ساختمان های روستايي موجود پرداخته شده است، سپس مقایسه الزامات آئین نامه با روش های اجرا ، عدم همخوانی این دو ونيز ضعف اجرایی این ساختمان ها ابتدا به صورت جزء جزء و سپس به صورت کلی تشروح گردیده است. در مرحله بعد تحلیل آسیب پذیری لرزه ای که نخستین گام برای مقاوم سازی ساختمان می باشد، انجام شده است. باید سطح آسیب پذیری ساختمان به صورت کیفی و کمی مشخص گردد. سپس بحث در مورد فاکتور اقتصادی، بعد از ارزیابی خسارت وارده به ساختمان، تحلیل های سازه ای برای ارزیابی مقاومت سازه ای در مقابل بارهای جانبی ، بایستی انجام پذیرد. در نهایت این که آیا مقاوم سازی مقرون به صرفه است یا نه ، اگر هزینه تعمیر ساختمان آسیب دیده با توجه به ارزش باقی مانده ساختمان دارای توجیه اقتصادی باشد ، اقدام به بهسازی و مقاوم سازی می کنیم. و در انتها روش های بهسازی لرزه ای که شامل موارد زير است: - اجرای پشت بند و دیوار عرضی - اصلاح مسیر انتقال بار از دیافراگم به دیوارها و کلاف ها - استفاده از روکش بتن مسلح - کاستن عرض بازشوها و در صورت لزوم حذف بازشوها - افزایش کمی و کیفی کلاف های قایم و افقی - تعمیر ترک های ایجاد شده در دیوارها - دوغاب ریزی - رفع نامنظمی در پلان،کاهش اثرات پیچش و افزایش تراکم دیوار - ایجاد قاب خمشی فلزی - افزایش صلبیت سقف با اجرای مهاربند ضربدری یا دال بتنی - کاهش وزن مرده بام - تقویت و عایق کاری پی - افزایش انسجام ساختمان و تقویت اتصال بین دیوارهای متقاطع با کلاف بندی قایم که در موارد فوق شرح اجرا ، نقاط ضعف و قدرت هر روش با توجه به اجرائی کردن ، امکان سنجی و دیدگاه ها و امکانات محلی مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان كليدي:مقاوم سازی ، ساختمانهاي روستايي، زلزله، ساختمان های مصالح بنایی ، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای

 مشاهده مقاله‌ي كامل