بررسی تاثير سولفات ها بر ويژگی های بتن ساخته شده با خاکستر ذغال

نويدطاهری زاده، عضوهيئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمان و مرکزملی مقاوم سازی ایران
محمد علی آرين نمازی،کارشناس آزمايشگاه بتن و مصالح شرکت ساخت آزما کرمان

چكيده:

اين مقاله بررسی تجربی تاثير سولفات ها در بتن های ساخته شده با سيمان معمولی را در دوره های آغازين گيرش يعنی فاصله 7 تا 28 روز از زمان توليد بتن , ارائه می نمايد . مهمترين کار انجام شده در اين پژوهش بررسی بعضی از ويژگي های بتن های قرار گرفته در محيط های سولفاتی در مقابل تغييرات درصد خاکستر می باشد که تا 40 درصد وزن سيمان با فاصله های 10 درصدی جايگزين سيمان موجود در بتن شده است . براين پايه , تغييرات مقاومت فشاری و افت وزن بتن در اثر حمله سولفات ها بررسی شده است . نتايج نشان می دهد که استفاده کردن از خاکستر ذغال در بتن موجب بالا رفتن کيفيت بتن در مقابله با تاثير سولفات ها برآن شده است .

واژگان كليدي:بتن , خاکستر ذغال , سولفاتها

 مشاهده مقاله‌ي كامل