بررسي تاثير انواع حركات لرزه اي زمين ساخت در رفتار سازه هاي پانلي تحت شتابنگاشت هاي مختلف

دکتر محمد زمان کبير مسعود طاري بخش اميد رضائي فر

چكيده:

اين مقاله در خصوص بررسي رفتار ديناميکي ساختمان هاي ساخته شده از پانل هاي ساندويچي است که براي اولين بار در خاورميانه صورت گرفته است. براي انجام اين تحقيق، ساختمان يک طبقه با مقياس کامل از جنس پانل هاي ساندويچي سبک (3D)، بر روي ميز لرزان ساخته شد و تحت شتابنگاشت زلزله هاي مختلف در دو جهت به طور همزمان قرار گرفت، بطوريکه اين لرزه ها بتوانند سطح جامعي از زلزله ها را از لحاظ انرژي و فرکانس در برگيرد. بر اساس اين آزمايش و با مشاهدات عيني و ميداني انجام شده نحوه تخريب سازه، محل ايجاد ترک ها و رفتار سازه استخراج شد. در اين آزمايش پاسخ سازه با نصب ابزارهاي دقيق اندازه گيري شده است و رفتار واقعي سازه از جمله نحوه جذب و توزيع برش پايه، نحوه شکست و سطح عملکرد سازه تحت زمين لرزه هاي مختلف برآورد گرديده است.

واژگان كليدي:پانل ساندويچي، ميز لرزان، آناليز ديناميکي غيرخطي، شتابنگاشت

 مشاهده مقاله‌ي كامل