بافت قدیم شهر یزد

سوسن اژدر

چكيده:

بافت های قدیمی و کهن شهری و روستایی کشور، نماد فرهنگ و تمدن ایران زمین، اسنادی مصور از تاریخ و نمودهای محسوس هویت و تجربۀ نیاکان ما محسوب می شوند. این بافت ها در برگیرنده ارزش های معماری و شهرسازی و هویت ملی، نمایان گر خاطرات قومی و آثاری متعلق به تمامی نسل های حاضر و آینده کشور می باشند که در عین حال جایگزین ناپذیر می باشند. استان یزد با تاریخچه ای دیرین، سالیان سال است که آرام و استوار در دل کویر مرکزی ایران، روزگار می گذراند، این استان از جمله معدود استان های کشور است که دارای بافتی به هم پیوسته و منسجم قدیمی و تاریخی می باشد. در حال حاضر کمتر کشوری در دنیا یافت می شود که مجموعه ای چنین متنوع و با ارزش از میراث معماری و شهرسازی را به صورت یک جا داشته باشد. در موارد نادر، درصورت برخورداری از چنین میراثی، این کشور چونان گنجینه ای گرانبها از آن ها حفاظت می کند.

واژگان كليدي:يزد، بافت هاي قديمي،

 مشاهده مقاله‌ي كامل