مقاوم‌سازي ستونهاي بتني و باز سازي و تعمير ستونهاي بتني آسيب‌ديده در برابر حملات تروريستي

دكتر جعفر كيواني، استاديار دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت معلم تهران
مهندس مهدي رحيمي اصل، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران

چكيده:

رخداد حملات تروريستي طي چند دهه گذشته و مشاهده آثار زيانبار آن ها، نقايص و كاستي‌هاي موجود در روشهاي طراحي و اجراي سازه‌ها را بار ديگر نمايان ساخت. با توجه به عدم طراحي ساختمان هاي خاص در برابر انفجار وعدم پايداري نسبي آن ها در برابر انفجار، كمبود آئين نامه ي طراحي در برابر انفجار، کمبود راه کار تقويت اين سازه هااحساس مي‌شود تا خسارت ساختمان در برابر انفجار به حداقل ممكن برسد. در اين مقاله يافته‌هاي يك سلسه تحقيقات آزمايشگاهي در مورد مقاوم‌سازي ستون‌هاي بتني مسلح (Reinforced Concrete Columns) بيان مي‌گردد. علاوه بر آن، دو روش علمي كابردي در تعمير اعضاي سازه‌اي پس از مخرب هاي ناشي ازانفجار نيز بررسي مي‌شود. روش اول ايجاد يك قفس فولادي پيرامون عضو است. كاربرد اين روش باعث افزايش قابل توجهي در ظرفيت باربري محوري مي‌شود. اين امر در نتيجه انتقال بار از طريق نبشي‌هاي فولادي طولي و نيز تاثير محصورسازي بتن است. روش دوم ايجاد يك پوشش نسبتا نازك از ملات محصور در غلافي از ورقهاي فلزي است. در اين روش خواص ملات، چگونگ انتقال بار از طريق پوشش را تعيين مي كند؛ زيرا انقباض زياد، لغزش بين سطوح بتن و ملات را افزايش مي‌دهد. به همين دليل، كاربرد ملات ماسه سيمان معمولي در اين روش مناسب نيست. تاثير محصورسازي در هر دو روش در افزايش ظرفيت باربري محوري و نيز شكل‌پذيري عضو بسيار قابل توجه است. در انتها فرمولي براي ارزيابي معيار اقتصادي طرح و تعيين روش بازسازي مورد نظر پيشنهاد شده است

واژگان كليدي:مقاوم‌سازي، ستون هاي بتني مسلح، ترميم، انفجار، معيار اقتصادي

 مشاهده مقاله‌ي كامل